Gå till innehåll
Korsnäs IF Skidor
Korsnäs IF Skidor

Barn- och ungdomspolicy

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år.

Inom barnidrotten ligger stor tonvikt på lek. Barnens allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska ske på barnens villkor.

Inom ungdomsidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. Vid tävlingsidrott är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. De ungdomar som vill satsa på längdskidåkning ska ges förutsättningar för det i klubben. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar medlemmarna positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

 • Den i alla led utvecklas och förbättras till form och innehåll.

 • Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska
  förutsättningar, får vara med.

 • Den ger upplevelse och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
 • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
 • Den ger de som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
 • Den verkar för att vi lever upp till klubbens devis ”En skidklubb för alla”.

Bra i idrott och bra idrott

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar medlemmarna positivt, såväl fysiskt,
psykiskt som socialt.

Fysisk utveckling

Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet. Därför är idrott bra och utvecklande för
oss människor. Genom idrottsverksamhet tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst dem som har fysiska handikapp. Genom att vara kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre. Idrotten har på så sätt stor betydelse för folkhälsan.

Psykisk utveckling

Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi trivs och mår bra. Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och spännande. I idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.

Social utveckling

Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapen i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generations-, kulturella- och etniska gränser. Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som ska vara tillgänglig för alla som vill.

Vår barn- och ungdomsverksamhet

Vi erbjuder gemensam organiserad träning minst två gånger per vecka under för- och skidsäsong (september-april).

Träningarna bedrivs i grupper, indelade främst efter färdighet. Åldersintervallet visar hur det för närvarande ser ut i grupperna:

 • Gul grupp 7 år och nybörjare.
 • Grön grupp 8 till ca 11/12 år.
 • Blå/Svart grupp11/12 år och uppåt. Uppdelning inom gruppen sker vid varjeträningstillfälle beroende på aktivitet.

Vi ordnar årligen skidläger till Torsby och Idre. Dessutom sponsrar föreningen barn och ungdomar som deltar på Dalarnas skidförbunds årliga läger i Mora och Bruksvallarna.

Vi arrangerar skolskidtävling samt Valles skidskola.

Vi arbetar för att öka antalet tävlande i främst närliggande tävlingar. Vi strävar efter att delta på
ungdoms- och junior-SM, med både pojkar och flickor.

Föreningen arbetar aktivt för att behålla och helst utöka antalet ungdomsledare/tränare. Detta gör vi bl a genom att fortlöpande utbilda och vidareutbilda ledare/tränare.

Utbildning och information till föräldrar om vallning och utrustning sker kontinuerligt.

Uttagningsprinciper

 • För att delta i lagtävling ska intresseanmälan ske till tränarna.
 • Utsedd ledare ansvarar för anmälan till tävling.
 • Vid sjukdom ansvarar tränare och utsedd ledare för omdisponering av lag.
 • Åkare är uppflyttningsbar en klass.
 • I första hand ska klubbens åkare delta i lag med andra klubbmedlemmar.
 • From 13 års ålder tas lag ut enligt principen ”bästa lag” om inte annat anges. För tidigare
  åldrar sker lagfördelningen genom öppen lottning på formell plats, tex. i samband med
  träning.

Föräldrar och andra vuxna personer

Föräldrar och andra vuxna personer ska vara goda förebilder för våra barn och ungdomar och vara beredda att hjälpa ledarna/tränarna. Det ska stödja barnen och ungdomarna på ett bra sätt, både i med- och motgång. Eventuella synpunkter och åsikter ska framföras till ledarna/tränarna på ett sakligt och korrekt sätt. Det är alla vuxnas ansvar att förhindra att våra barn och ungdomar tränar eller tävlar när de är sjuka. Föräldrar och vuxna som kommer i kontakt med våra barn och ungdomar ska ta del av och leva upp till klubbens policy.

Efterlevnad

För att möjliggöra att Barn- och ungdomspolicyn synliggörs och efterlevs ska den finnas utlagd på Korsnäs IF SK:s hemsida www.korsnasifsk.se samt sitta uppsatt på Skidsektionens anslagstavla vid stuganläggningen Pumpen. Den ska även presenteras muntligt vid utvalda tillfällen.

Vid dålig efterlevnad ska vederbörande person bli informerad av ansvariga ledare/tränare om
beslutad policy och uppmanas att följa den. Vid fortsatt dålig efterlevnad ska personen och ansvarig ledare/tränare mötas för att diskutera lösningar på hur policyn ska efterlevas. Om personen trots detta fortsätter att motarbeta föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadar föreningens intressen har föreningen rätt att varna eller utesluta personen enligt Korsnäs IF Skidklubbs stadgar.

 

Publicerad: 2022-10-28

Senast uppdaterad: 2022-10-28

Författare: Peter Axelsson

Senast ändrad av: Peter Axelsson

Postadress

Sundbornsvägen 14
791 47 Falun

Uppgifter

PlusGiro: 336043-5
Swish: 123 59 47 098

Kontakta oss

info@korsnasifsk.se